Bezpečnost a ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. Ochrana osobních údajů fyzických osob je poskytována v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - (dále jen „GDPR”) a dále s ostatními relevantními právními předpisy.
 2. Za účelem splnění informační povinnosti dle GDPR společnost Propharma Natura, s.r.o. shrnuje a doplňuje následující informace:
 1. správcem osobních údajů je prodávající, tj. společnost Propharma Natura, s.r.o. se sídlem Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín, IČ: 03726037, tel.: +420 774 295 896, e-mail:  gdpr@medymanuka.cz;
 2. pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl ustanoven;
 3. rozsah zpracovávaných osobních údajů, účely a právní základ pro zpracování jsou uvedeny v obchodních podmínkách, a to v odst. 2-9 příslušné části obchodních podmínek věnované ochraně osobních údajů;
 4. oprávněné zájmy správce jsou uvedeny v odst. 2 a 8 příslušné části obchodních podmínek věnované ochraně osobních údajů;
 5. mezi případné příjemce osobních údajů patří dopravci zboží a zpracovatelé, tj. případní daňoví, účetní a právní poradci, poskytovatel hostingu pro webovou stránku, poskytovatelé služeb spojených s provozem webového rozhraní internetového obchodu, reklamní společnosti v případě souborů cookies;
 6. Prodávající nemá úmysl předávat osobní údaje do třetích zemí a mezinárodním organizacím, nicméně u osobních údajů v podobě souborů cookies může docházet k předávání těchto osobních údajů na serverová úložiště v USA. Takové předání je právně dovoleno na základě rozhodnutí Evropské Komise o odpovídající ochraně osobních údajů a příslušné certifikace třetí strany dle tzv. Privacy Shield, tj. společného právního nástroje Evropské komise a USA k zajištění odpovídající úrovně ochrany osobních údajů pro předání osobních údajů do USA;
 7. doba zpracování osobních údajů je uvedena v odst. 12 příslušné části obchodních podmínek věnované ochraně osobních údajů;
 8. Subjekt údajů má zejména právo požadovat od Prodávajícího přístup ke svým osobním údajům, dále má právo na jejich opravu nebo výmaz, právo na přenositelnost údajů a dále právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů;
 9. souhlas se zpracováním osobních údajů (viz odst. 4, 6, 7 a 9 příslušné části obchodních podmínek věnované ochraně osobních údajů) je možné kdykoli odvolat, čímž však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na uděleném souhlasu před jeho odvoláním;
 10. Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je na území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz);
 11. poskytnutí údajů dle odst. 2 příslušné části obchodních podmínek věnované ochraně osobních údajů pro účely v něm uvedené je zákonným požadavkem, tudíž subjekt údajů má povinnost tyto údaje poskytnout, jinak by prodávající nemohl smlouvu uzavřít a plnit povinnosti z ní vyplývající;
 12. poskytnutí údajů dle odst. 4, 6, 7 a 9 příslušné části obchodních podmínek věnované ochraně osobních údajů pro účely v těchto odstavcích uvedené není pro subjekt údajů povinné; objednat zboží je možné bez založení uživatelského účtu, bez udělení souhlasu k zasílání obchodních sdělení a i bez nutnosti zapojovat se do diskuse nebo dříve jakkoli komunikovat s prodávajícím;
 13. nebude docházet k automatizovanému rozhodování včetně profilování.
 1. Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, prodávající je povinen mu tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace nebo informaci neposkytnout pouze v případě, je-li žádost subjektu údajů zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména pokud se opakuje.
 2. Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, jsou-li tyto osobní údaje zpracovávány na základě ustanovení článku 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR a dále v případě, jsou-li jeho osobní údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu.
 3. Subjekt údajů má dle GDPR a za podmínek v něm uvedených kromě výše uvedených i tato práva:
  1. právo na omezení zpracování;
  2. právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, a to včetně profilování.

 

 1. Ochrana osobních údajů se nevztahuje na data právnických osob.
Sklep internetowy Shoper.pl